top of page

Hur ComFuture hanterar dina personuppgifter

1. INLEDNING Denna informationstext förklarar hur ComFuture AB (ComFuture) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som • Är kund hos oss – när du köper en produkt eller tjänst av oss. • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst eller e-post Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt service- och köphistorik.

 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden. När du köper en vara eller tjänst När du köper vara eller en tjänst utav oss, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss: • Ditt namn (och ev referensperson) och dina kontaktuppgifter • Ditt lösenord för inloggning till dator och ev. konton • Uppgifter om din dator, utrustning. • Uppgifter om betalning och betalningshistorik Vi hanterar dina personuppgifter för att: • Identifiera dig som kund för att utföra service/tjänst • Ta betalt för tjänster/service och produkter • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, t ex genom att tillhandahålla din tjänst eller den produkt som du har köpt • Meddela dig (via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i tjänsten, t ex vid förseningar eller ändrade leverans- och servicetider • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms Om du väljer att betala en vara eller tjänst med WasaKredit, DelageLanden,, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalförmedlingsleverantör. För mer information om hur vi använder personuppgifter vid avbetalning, se https://www.wasakredit.se/ https://www.dllgroup.com/se/sv-se Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller vara eller tjänst, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier.. Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomförd service eller köpt vara, bland annat som underlag för eventuella reklamationer. Längre lagringstid kan tillkomma efter överenskommelse och med kunds samtycke. Ersättning vid reklamation och andra ersättningsanspråk När du reklamerar din vara eller tjänst genom att ansöka om ersättning eller andra ersättningsanspråk, hanterar vi: • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn (och ev. namn på referensperson) kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik • Ditt personnummer, t ex när du ansöker om återbetalning. • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton. Vi hanterar dina personuppgifter för att: • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi behandlar din ansökan om ersättning för en vara eller utförd tjänst, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende vara och/eller tjänst, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster. Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. När du kommunicerar med oss Du kan välja att kommunicera med ComFuture på många olika sätt, t.ex. via sociala medier via samtal och mail med vår kundtjänst. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex: • Namn och kontaktuppgifter • Information om din synpunkt, fråga eller ärende Vi hanterar dina personuppgifter för att: • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om produkter, leveranstider, pris mm. • Leverera beställd information, t ex års- och hållbarhetsredovisning • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning). Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss. När vi har en skyldighet enligt lag Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av lagstiftning, eller vid begäran från myndighet. Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

 

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER? ComFuture säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för ComFuture´s räkning • Återförsäljare inom och utanför Sverige, t ex för att verifiera kund uppgifter • Leverantör som tillhandahåller vara eller tjänst till slutkund. Exempel kan vara Microsoft (för kontoregistrering i samband med deras mjukvara (Office, Windows), ESET och Kaspersky för Säkerhetsprogram. HPe och HP Inc för Garantier. Vid garantiärende där slutkundsinformation samt inköpshandling ska bifogas så tillhandahåller vi tillverkaren eller dess underleverantör och/eller servicepartner nödvändig information för att hantera ärendet. Kund har rätt att begära in uppgifter till vem eller vilka vi har lämnat informationen till. • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

 

7. OM COOKIES När du besöker vår webbplats kan vi samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies Cookies är en form av textfiler som lagras lokalt på din dator. Många webbsidor på nätet använder dessa cookies för att förbättra besökarens upplevelse och e.v funktioner på webbsidorna. Cookies används t.ex för att inhämta information och statistik från webbsidor, för att dessa ska komma ihåg vad du gjort, tittat på och vart du varit. Vi på ComFuture använder oss av cookies för att du som användare ska få en bättre upplevelse av sidan. Följaktligen så laddas sidan snabbare och du får snabbare tillgång till våra olika tjänster. Vi använder oss alltså av cookies för din skull. Cookies är frivilliga och kan stängas av genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Observera dock att om cookies inte används kan det innebära att hemsidan inte kan användas fullt ut. Genom att godkänna cookies på comfuturet.se tillåter du insamlingen av information för ovan nämnda syften. Vi kommer aldrig lämna ut eller sälja vidare vår samlade cookieinformation till en tredje part.

 

8. DINA RÄTTIGHETER Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i nästa avsnitt. • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/ Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING ComFuture kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter. Kontakta oss i så fall enligt följande: • Anmälan om reklamspärr för företag görs till staff@comfuture.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer. • Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till staff@comfuture.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer.

 

10. KONTAKTUPPGIFTER ComFuture AB (org. nr. 556564-8978) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

 

ComFuture AB BOX 177 824 24 HUDIKSVALL

 

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN Denna informationstext uppdaterades senast den 3 Januari 2021 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer detta meddelas senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats

bottom of page